بخشنامه 362 سال 97 – صادرات نفت

By statiragroup

خلاصه: بخشنامه 362 سال 97 – ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 97/11/17 برخی شرکت‌های صادراتی فراورده های نفتی 5/12/1397 – 1497929/97 ((خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با گروه استاتیرا)) “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه” بخشنامه 362 سال 97 – ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده…